راهنمای نگارش مقالات

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات

دستورالعمل ارسال مقالات

مقالات مي توانند به هر يک از دو زبان فارسي يا انگليسي نگارش شوند. چکيده انگليسي مقاله بايد براي تمامي مقالات فارسي و انگليسي تهيه و ارسال گردد.

جهت جلوگيري از ارسال مقالات بدون کيفيت لازم است مبلغ 50 هزار تومان پرداخت گردد. در صورتي که مقاله پذيرفته شود اين مبلغ از هزيته نهائي ثبت نام در کنفرانس کسر خواهد شد و بار مالي جديدي اضافه نمي گردد. در صورتي که مقاله پذيرفته نشود اين وجه به هيچ وجه مسترد نمي گردد که بدين صورت افرادي که مقالة آنها پذيرفته نشده است نيز در هزينه هاي کنفرانس مشارکت نموده اند. همچنين اگر نويسندگان مقاله اي که رد شده بخواهند در کنفرانس ثبت نام و شرکت نمايد اين هزينه از مبلغ ثبت نام يکي از نويسندگان کسر خواهد شد. 

حداکثر تعداد صفحات مقاله شش صفحه مي باشد.

مراحل ارسال مقاله

  • ثبت نام در سايت ارسال مقاله
  • ارسال رسيد واريز مبلغ 50 هزار تومان
  • مشحص کردن موضوع مقاله و دو موضوع فرعي براي آن
  • بالابار کردن (upload) پرونده PDF مقاله (صرف نظر از اينکه مقاله با Words يا Latex تهيه شده باشد)
  • ارسال چکيده (اگر مقاله به زبان فارسي است چکيده فارسي و انگليسي را در دو پرونده جدا نوشته و آنها را zip کنید و ارسال کنید. اگر مقاله به زبان انگليسي است فقط چکيده انگليسي را zip کرده و ارسال کنيد.)

نکات مهم
  •  در سامانه مشاهده خواهيد کرد که اجازه ارسال چهار پرونده داده مي شود. در مرحله اوليه فقط بايد پرونده چکيده و اصل مقاله را ارسال کرد. دو پرونده ديگر، چکيده نهائي و اصل مقاله جهت چاپ بعد از پذيرش مقاله بايد ارسال شوند. لذا قبل از پذيرش مقاله به هيچ وجه پرونده اي تحت عنوان چکيده نهائي و اصل مقاله جهت چاپ ارسال ننمائيد.
  • در هنگام درج اشکال، جداول و  نوشتن متون حتما دقت نمايند که رعايت حق کپي انجام گيرد. استفاده از اشکال و جداول ديگر مقالات و تأليفات بايد با کسب اجازه از آنان باشد و استفاده از عين متن ديگران مجاز  نمي باشد. براي ملاحظه شرايط لازم مي توانيد به بخش اخلاق مهندسي در منوي ارسال مقاله کنفرانس مراجعه نمائيد.


نحوه پرداخت

مبلغ ثبت نام اوّليه 50 هزار تومان مي باشد که بايد به حساب انجمن ماشين بينائي و پردازش تصوير ايران به يکي از روشهاي زير پرداخت گرديده و رسيد واريز پويش (scan) شده و در سايت ارسال مقالات بالابار (upload) شود.
  • شماره کارت 6037991199509955 قابل پرداخت از هر عابر بانک بصورت کارت به کارت
  • مراجعه به يکي از شعب بانک ملي ايران و واريز وجه به حساب سيباي بانک ملي شعبه کوي دانشجويان دانشگاه به شمارة حساب 0105565890002 به نام انجمن ماشين بينائي و پردازش تصوير ايران
  • از طريق اينترنت با شماره شبا و خدمات بانکي ساتنا IR580170000000105565890002

الگوی تهيه مقالات

جهت دريافت کليشة تهيه مقالات به منوي اصلي -> اطلاع رساني -> فايلها رفته و کليشه مورد نياز را پائين بار (دانلود) نمائيد.