اخبار

1396/05/31
تمديد مهلت ارسال مقالات تا پانزدهم شهريور ماه


 با توجه به درخواستهاي موجود و تصويب کميته اجرائي کنفرانس مدت تحويل مقالات
 به مدت دو هفته ديگر نيز تمديد گرديد. با اين حال از نويسندگان محترم مقالات
 خواهشمنديم هر چه زودتر نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمايند.

با تشکر