داوران

درباره همایش > داوران >
.: داوران

سرکار خانم دکتر وجيهه ثابتي ( دانشگاه الزهرا )

سرکار خانم دکتر هنگامه ميرزاعليان ( هاروارد )

سرکار خانم دکتر حديث محسني ( دانشگاه باهنر کرمان )

سرکار خانم دکتر مهديه قزويني ( دانشگاه باهنر کرمان )

سرکار خانم دکتر فرح ترکمني آذر ( دانشگاه شهید بهشتي )

سرکار خانم دکتر الهام محمودزاده ( دانشگاه صنعتي اصفهان )

سرکار خانم شهره کسائي ( دانشگاه صنعتي شريف )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر